برخی رسانه ها به خاطر تسلط و نفوذ گروه‌ها اعتماد مردم را از دست دادند

آلوده کردن فضا و تخریب چیز بدی است، تعداد مهم نیست، عمل، عمل بدی است، انتقاد چیز خوبی است اما تحریف و خبر غیر صحیح خیلی بد است.

ادامه مطلب