سکوت

سکوت عین سکوت است، بی همانند است

ادامه مطلب