پایان دوره اقتدارگرایی شروع شکوفایی انسان

ایان یک دوران که مبتنی بر اقتدار نظامی و اقتصادی و تبلیغات دروغ و تحمیلات پی در پی بر ملتها و آغاز دوران شکوفایی انسان ایمانی و ملت الهی و غلبه خون و سینه مالامال از عشق و ایمان بر سلاح و فناوری است و این رمز ماندگاری و راه عزت است.

ادامه مطلب