رهبر معظم انقلاب: به اعتقاد من این مسئله ی سفرهای استانی خیلی مهم است

رهبر معظم انقلاب: به اعتقاد من این مسئله ی سفرهای استانی خیلی مهم است. این کاری که آقایان بر دوش گرفتید و راه افتادید و رفتید همه جای کشور را زیر پا گذاشتید و با مردم تماس گرفتید و از نزدیک درد دل های مردم را که از زبان مسئولین شان، ائمه ی جمعه شان و افراد شاخص شان گفته می شود شنیدید، خیلی به نظر من خوب است. رفتن به سفر و مواجه شدن با واقعیت های زندگی مردم، خیلی چیز مهمی است. چطور ممکن است کسی این را انکار کند یا درباره اش تردید کند یا در...

ادامه مطلب