حکومت امیر المؤمنین (ع) را چه کسی فشل کرد، آسیب پذیری از درون است

همواره می دانید نقطه اصلی آسیب پذیری از درون است. حکومت امیر المؤمنین علی (ع) را چه کسی فشل کرد؟ بیرونیها، یا داخلیها؟ داخلیها سر چه؟ سر عدالت. خیلی کار پیچیده است. چون آنجا آدم با دوست و برادر همسایه و هم گروه، هم جبهه و هموطن و مدعیان طرف است.

ادامه مطلب