دکتر محمود احمدی نژاد ؛
حق قدرت یا قدرت حق !

حاکمیت مطلق بر جهان بی تردید از آن خداوند حکیم و یگانه است. اما همین خداوند، حق حاکمیت و تعیین سرنوشت جوامع انسانی را به خود انسانها سپرده است.

ادامه مطلب