دکتر احمدی نژاد در نامه ای به دبیر کل جدید سازمان ملل متحد:
سازمان ملل متحد باید به مامن و ملجاء ملت ها تبدیل شود

دکتر محمود احمدی نژاد با ارسال نامه ای به دبیرکل جدید سازمان ملل، انتخاب وی را به این سمت تبریک گفت و برای افزایش کارامدی سازمان ملل پیشنهادها و راه کارهای مهمی را به وی ارائه کرد.

ادامه مطلب