اگر حقیقت وجود امام رضا (ع) را برای هفت میلیارد جمعیت درست تعریف کنیم، همگان عاشق او می شوند

محال است کسی که فطرت خود را سرکوب نکرده باشد، امام را زیارت کند و عاشق او نشود. اگر حقیقت وجود امام رضا (ع) را برای هفت میلیارد جمعیت جهان درست تعریف کنیم، همگان عاشق او خواهند شد.

ادامه مطلب