دولت اسلامی

دولت اسلامی نباید در برابر قدرت‌های زور گو ضعفی به خود راه دهد و از آنها بترسد بلکه برای آنها اصالت و ارزشی قائل شود چرا که قدرت‌های غیر الهی در ذات خود مضمحل و نابود شده‌اند. کسی که برای قدرت‌های غیر الهی و زور گو اصالت قائل شود در حقیقت برای خداوند شریک قائل شده در حالی که خداوند یگانه است و همه عالم قائم به او است و هیچ پناهگاهی جز حضرت حق برای انسان وجود ندارد. امروز صحنه جهانی به واسطه وجود برخی از دولت های غیر شجاع و غیر مومن صحنه جنگ‌ها، تبعیض ها، ناجوانمردی ها و...

ادامه مطلب