رمضان ماه شکایت از حرمان و هجران بشر و دعا برای رسیدن به انسان کامل و امام

رمضان ماه شکایت از حرمان و هجران بشر و دعا برای رسیدن به انسان کامل و امام و دولت کریمه اوست که منشأ همه عزت‌ها و کرامت‌ها و استقرار توحید و عدالت و ترجمه همه آرزوهای فطری بشر است.

ادامه مطلب