دفاع از حیثیت و شرف انسان

انقلاب اسلامی ملت ایران نه تنها یک خروش و خیزش در برابر دیکتاتوری حاکم در کشور، بلکه در برابر نظام سلطه و مستکبران جهان که پشتیبان و حامی آن دیکتاتوری بود.

ادامه مطلب