غدیر تضمین رسالت

همه انبیای الهی و همه زیبایی‌ها همه خلاصه در غدیر است. تضمین رسالت پیامبران غدیر است.

ادامه مطلب