برچسب: روزنامه ایتالیایی

دکتر محمود احمدی نژاد در مصاحبه با روزنامه ایتالیایی لااستمپا ؛
مدیریت جهانی مشترک بر پایه انسان جهانی و جهان انسانی

دکتر محمود احمدی نژاد در مصاحبه با روزنامه ایتالیایی لااستمپا، به پرسش های خبرنگار این رسانه اروپایی پاسخ گفتند. ایشان ریشه مشکلات جامعه بشری در خودبرتر بینی یک عده خاص بیان کردند که خود را صاحب حق بیشتری نسبت به دیگران می دانند و به خود حق می دهند که نظرات خود را بر دیگران تحمیل کنند و گفتند: ما فکر می کنیم جهان با اراده هفت میلیارد انسان باید اداره شود و همه انسانها در مدیریت جهان مشارکت داشته باشند و این امر مستلزم دو اصل است یکی انسان جهانی و دیگری جهان انسانی.

ادامه مطلب

دکتر احمدی نژاد در مصاحبه با روزنامه ایتالیایی کوریره دلاسرا ؛
تغییر وضع موجود یک خواست عمومی در سراسر جهان است

دکتر محمود احمدی نژاد در گفت و گو با روزنامه ایتالیایی کوریره دلاسرا، به پرسش های خبرنگار این رسانه اروپایی پاسخ گفتند. ایشان تغییر وضع موجود را یک مطالبه عمومی در سطح جهان توصیف کرده و گفتند: نظام های سرمایه داری و دموکراسی های کنترل شده ؛ در دنیا شکست خورده و نتوانسته اند به خواسته های به حق مردم پاسخ دهند. آنها برای تحمیل خودشان از زور استفاده می کنند و هر نظام و امپراطوری که به این نقطه برسد ؛ باید کار خود را پایان یافته تلقی کند.

ادامه مطلب

نوشته‌های تازه

پیام های مخاطبین