کارگران جزء دلسوزترین، امین‌ترین و پیگیرترین اقشار جامعه هستند

هر روز، روز کارگر است و در عرصه خلقت همه عالم مشغول کار و کارگری هستند. انسان بدون کار و حرکت به موجودی مضر و رو به انحطاط تبدیل میشود. تحقق هر هدف و آرمانی نیازمند کار و تلاش است.

ادامه مطلب