افسانه هولوکاست

تاسیس این رژیم مبتنی بر دروغ و فریبکاری بوده و یکی از این دروغ های بزرگ افسانه هولوکاست...

ادامه مطلب