فرهنگ یک موجود دفعی و لحظه‌ای نیست، یک جریان مستمر است

صیانت از میراث فرهنگی صیانت از هویت و موجودیت یک ملت است. این به معنای ناسیونالیسم نیست؛ به معنای حفظ سکویی است که یک ملت برای رسیدن به مراتب بالاتر باید به آن تکیه کند و از آن بپرد. پ

ادامه مطلب