کوریک مجری مشهور سی.بی.اس: او با لبخند همیشگی و مشهورش به من نگاه کرد و عکس مروه شروینی را بالا آورد

کوریک مجری مشهور سی.بی.اس : در آخرین مصاحبه ام با دکتر احمدی نژاد عکس ندا آقا سلطان ( یکی از کشته شدگان مشکوک انتخابات ایران) را بالا آوردم و به او گفتم چه جوابی دارید؟ او با لبخند همیشگی و مشهورش به من نگاه کرد و او هم عکس مروه شروینی را بالا آورد.

ادامه مطلب