به راستی مقام عند رب کجاست و چه ویژگی هایی دارد؟

معلوم است که بالاتر از بهشت عام، یعنی بهشت اختصاصی بندگان خاص خداست. حیات و زندگی حقیقی آنجاست. جایگاه ضیافت الهی و حالت لقاء الله و نظر به وجه الله دائمی است.

ادامه مطلب