ننگ بودن با احمدی نژاد

شیمون پرز: باید کاری کنیم که بودن با احمدی نژاد تبدیل به یک ننگ شود.

ادامه مطلب