راه شناخت خداوند

شناخت واقعی خداوند فقط از سوی انسان کامل میسر است، اگر انسان کامل در جهان نباشد، راهی برای شناخت خدا وجود نخواهد داشت، البته می‌شود خدا را اثبات کرد، اما نمی‌شود او را شناخت

ادامه مطلب