خدا معطل ما نمی ماند

کسی تصور نکند که اگر در انجام مسئولیت های الهی کوتاهی شد، خدا معطل ما می ماند. برای خدا هیچ کاری ندارد که یک قوم دیگر را جایگزین ما کند و پرچم را به دست او دهد. کار سختی برای خدا نیست.

ادامه مطلب