طی پیامی ؛
دکتر احمدی نژاد درگذشت مرحوم سلطانی را تسلیت گفتند

دکتر محمود احمدی نژاد طی پیامی درگذشت مرحوم حاج عربعلی سلطانی را به فرزند برومند وی عبدالرضا سلطانی از خبرنگاران فعال در عرصه رسانه و فضای مجازی تسلیت گفتند.

ادامه مطلب