بسیجی کسی است که جز رضایت خدا و قرب الهی به هیچ چیز دیگر نمی اندیشد

هفته بسیج، هفته‌ای است که به فرمان امام راحل یک فرهنگ، مکتب و روحیه اصیل آسمانی در ایران پایه‌گذاری شد. بسیج یک تشکل، قشر و گروهی خاص نیست، بسیج یک مکتب، فرهنگ و راه و روش زندگی متعالی و سعادتمند است و در حقیقت بسیج مدرسه عشق و اخلاص و مکتب پاکی است.

ادامه مطلب