حقیقت انسانی جهانی است

خدا ما را خلق نکرده که در یک طایفه، قوم و یک روستا اسیر بشویم و از آن متأثر بشویم. حقیقت انسان جهانی است.

ادامه مطلب