هرچه به انسان کامل نزدیک شویم، همان قدر می‌توانیم عدالت را پیاده کنیم

ما هم در قانون اساسی داریم و هم از فرمایش‌های امام عزیز است. می‌گوید کسی یک جرمی کرده و حکم اعدام برایش صادر شده است. وقتی او را می‌برند تا اعدام کنند، کسی حق ندارد به شخصیت او اهانت کند. اگر کسی اهانت کرد، مجرم است.

ادامه مطلب