برچسب: قرآن

پیامبر عینیت قرآن است

وجود پیامبر عزیز اسلام به عنوان انسان کامل می‌تواند راهنمای انسان باشد پیامبر و قرآن عین هم هستند، پیامبر تجسم قرآن و جاری قرآن در زندگی انسان است. خداوند ویژگی‌هایی که برای قرآن عنوان می‌کند، برای پیامبر نیز عنوان می‌کند.

ادامه مطلب

امروز جهان نیازمند عدالت است

دکتر محمود احمدی نژاد: امروز جهان نیازمند عدالت است، نیازمند مقاومت با ظلم و بی‌عدالتی است. امروز جهان نیازمند گسترده شدن سایه برابری است. امروز ما نیازمند وحدت هستیم اما باید حول چه چیزی وحدت کنیم. محور وحدت ما باید قرآن باشد اما در  کنار آن ما نیازمند عینیت قرآن هستیم. ما نیازمند انسان کامل هستیم چرا که قرآن بدون انسان کامل و برداشت و تفسیر از آن به اختلاف می‌رسد همانگونه که ۱۴۰۰ سال اختلاف وجود داشته است. قرآن و انسان کامل هر دو یکی هستند. امام و انسان کامل عینیت قرآن است. با بیان خود قرآن را عینیت...

ادامه مطلب

نوشته‌های تازه

پیام های مخاطبین