قیامت قامت

قیامت قامت و قامت قیامت قیامت کرده ای ای سرو قامت مــؤذن گــر ببیند قــــامتت را به قد قامت بماند تا...

ادامه مطلب