دستاوردهای دولت احمدی نزاد:
(۳۶) آسیا، المپیک و جهان در سیطره رزمی کاران ایران

ورزش ایران در سال های اخیر با سرمایه گذاری و برنامه ریزی هایی که در دولت دهم انجام شد در مسابقات مختلف عملکرد خوبی داشت و بهترین نتایج تاریخ خود در بازی های آسیایی و المپیک را کسب کرد.

ادامه مطلب