امام (ره) فرمودند مشکل شما فرمول اقتصادی نیست بلکه حذف خداست

شما مشکلتان در این فرمولهای اقتصادی نیست، مشکلتان این است که در زندگیتان خدا و احکام الهی را کنار گذاشته اید.

ادامه مطلب