رسانه‌ها کاری می‌کنند که شما از مظلومان متنفر شوید

مالکوم ایکس به مردم: اگر مواظب نباشید؛ رسانه‌ها کاری می‌کنند که شما از مظلومان{مستضعفان}؛ متنفر و عاشق کسانی شوید که ظلم می‌کنند....

ادامه مطلب