در دیدار جمعی از شرکت کنندگان در همایش" اطلاعات اقتصادی"؛
مبارزه با مفاسد اقتصادی یک مجاهدت انقلابی است

در ۱۵ سال گذشته برغم شعارهای فراوان درباره کاهش حوزه دخالت دولت در بنگاه های اقتصادی؛ سرمایه گذاری دولتی در این بنگاه ها بیش از ۵۰۰ برابر کاهش تصدی گری دولت، افزایش یافته است و دولت نهم در نخستین گام سرمایه گذاری جدید دولتی را جز در موارد خاص ممنوع کرده است.

ادامه مطلب