محمد پورامین؛
بررسی تاثیر مبانی فکری-فلسفی امام خمینی(ره) بر عملکرد دکتر محمود احمدی نژاد

بررسی در گفتار و عملکرد دکتر محمود احمدی نژاد، نشانه هایی از بیشترین قرابت نظری و عملی با مبانی فکری امام خمینی (ره) را آشکار می کند.این شباهت ها آنقدر واضح اند که نیاز به هیچ شرحی و تفصیلی ندارند.

ادامه مطلب