اطلاعیه دفتر رئیس دولتهای نهم و دهم خطاب به ملت شریف ایران
سکوت را ادامه می دهیم اما ماه همیشه زیر ابر پنهان نمی ماند؛

به دنبال بهره برداری سوء برخی رسانه ها و محافل سیاسی از موضوع رسیدگی به اتهامات آقای محمدرضا رحیمی ، دفتر رئیس دولتهای نهم و دهم با صدور اطلاعیه ای ، تاکید کرد که سیاست بازان حرفه ای و برخی رسانه ها موفق به انتقام کشی از ملت ایران نخواهند شد.

ادامه مطلب