کوروش یک مرد مومن و یک جوان پاک ایرانی بود

کوروش که یک مرد مومن و یک جوان پاک ایرانی بود، نگاه جهانی و نگاه انسانی این مال ملت ایران است. امروز عزیزان من جهان به این فرهنگ و اندیشه ملت ایران به شدت نیازمند است.

ادامه مطلب