دکتر محمود احمدی نژاد در میان ازدحام جمعیت مردم غیور ایران در روز قدس

حضور دکتر محمود احمدی نژاد در تقاطع انقلاب و دانشگاه، باعث به وجد آمدن جمعیت حاضر در محل شد.

ادامه مطلب