غزه نماد مظلومیت ملت فلسطین و بی‌آبرویی حامیان صهیونیست است

غزه یک نماد و تابلوی بسیار روشنی است که از یک طرف مظلومیت ملت فلسطین و مردم این منطقه و نیز مظلومیت ملت‌های تحت ستم و از طرف دیگر بی ثباتی و بی اخلاقی قدرت‌های حاکم بر مناسبات جهانی و حامیان صهیونیست‌های بی آبرو را نشان می‌دهد.

ادامه مطلب