سفیر امید نشان دهنده اعتماد به نفس جوانان است.

پرتاب ماهواره بر «سفیر امید» نشان دهنده توانایی و اعتماد به نفس جوانان و متخصصان داخلی است.

ادامه مطلب