دکتر احمدی نژاد در دیدار با عبدالله گل:
آینده را سیاست نمی سازد، بلکه دوستی ها می سازند

دکتر احمدی نژاد و عبدالله گل رئیس جمهور سابق ترکیه پنجشنبه ۷ اسفند ۹۳ ساعت ۱۵ به وقت محلی در دفتر کار عبدالله گل واقع در کاخ تراپیا استانبول با یکدیگر دیدار کردند.

ادامه مطلب