یادداشت دکتر احمدی نژاد به مناسبت سالروز کودتای آمریکایی ۲۸ مرداد علیه نهضتِ ملی شدن نفت ؛
باید روزی فرا برسد که نفت به صورت واقعی ملی شود

دکتر احمدی نژاد در یادداشتی به مناسبت ۲۸ مرداد سالروز کودتای آمریکایی علیه نهضتِ ملی شدن نفت ایران ؛ نوشتند: بر این باورم که در آینده ای نزدیک ، ملت ایران یکبار دیگر نفت و گاز را به طور کامل و واقعی، ملی خواهد کرد و روزی فراخواهد رسید که مردم به طور دقیق و کامل از تولید و صادرات نفت مطلع و از منافع آن برخوردار باشند.

ادامه مطلب