تأکید منشور کوروش بر آزادی انتخاب ها، اندیشه و تفکر

سخن گفتن از ایران، سخن گفتن از موجودیت انسان در زمین و سخن از فرهنگ، ارزش‌ها، اصالت‌های انسانی و الهی، خداپرستی، عدالت، عشق و فداکاری است.

ادامه مطلب