باید دنبال انسان کامل باشیم تا به کمال مطلق دسترسی پیدا کنیم

انسان‌های کامل ظاهری متفاوت دارند، اما نورند. باید دنبال انسان کامل باشیم تا به کمال و کمال مطلق دسترسی پیدا کنیم.

ادامه مطلب