امام خورشیدی است که همه عالم را هدایت می کند

مصباح الهدی عام است؛ امام خورشیدی است که همه عالم را هدایت می کند و کشتی ای است که همه عالم را نجات می دهد. بنابراین می توان گفت امام زمان، امام تمام مردم جهان است نه فقط مردم ایران و شیعیان و مسلمانان.

ادامه مطلب