عده ای دائما کینه و دشمنی را بجای دوستی ترویج می دهند

یک گرگ در طول عمر خودش نمی تواند بیش از چند هزار از سایر حیوانات را بدرد، ولی در همین دوره ما حاکم و دولتی پیدا شد که برای پر کردن جیب سرمایه سالاران جهانی، جنگ راه انداخت و در افغانستان و عراق حدود یک میلیون انسان را کشت و چند میلیون را آواره کرد.

ادامه مطلب