برچسب: کعبه

حج تمرین پیوستن به امام و همراهی با اوست

حج رکن و پایگاه حکومت جهانی است. حج تمرین پیوستن به امام و همراهی با اوست. حج منهای امام یک عمل بیهوده است. مثل نماز بی وضو و بی نیت قربه الی الله است. حج مرکز حکومت جهانی و حکومت جهانی متعلق به امام است.

ادامه مطلب

مثال روشن برای ما کربلاست

کسی که از حقیقت امام غافل شد، دیگر وجود ندارد، مهم نیست که چه کار می کند. آن کسی که با امام نیست، به دنبال امام نیست چه اهمیتی دارد که کجا باشد…

ادامه مطلب

نوشته‌های تازه

پیام های مخاطبین