دکتر احمدی نژاد در مصاحبه با روزنامه ایتالیایی کوریره دلاسرا ؛
تغییر وضع موجود یک خواست عمومی در سراسر جهان است

دکتر محمود احمدی نژاد در گفت و گو با روزنامه ایتالیایی کوریره دلاسرا، به پرسش های خبرنگار این رسانه اروپایی پاسخ گفتند. ایشان تغییر وضع موجود را یک مطالبه عمومی در سطح جهان توصیف کرده و گفتند: نظام های سرمایه داری و دموکراسی های کنترل شده ؛ در دنیا شکست خورده و نتوانسته اند به خواسته های به حق مردم پاسخ دهند. آنها برای تحمیل خودشان از زور استفاده می کنند و هر نظام و امپراطوری که به این نقطه برسد ؛ باید کار خود را پایان یافته تلقی کند.

ادامه مطلب