اگر کسی به طور مرتب ورزش کند همه استعدادهای انسانی اش بهتر و زیباتر شکوفا می شود

به نظر من ورزش نه تنها در سلامت جسم و فکر بلکه در همه ابعاد زندگی تأثیر تعیین کننده دارد. اگر کسی به طور مرتب ورزش کند همه استعدادهای انسانی اش بهتر و زیباتر شکوفا می شود. سرعت دریافت، تحلیل، عکس العمل و صحت دریافت و صحت عکس العملش به لحاظ اخلاقی، روحی، معنوی و پاکی بهتر می شود.

ادامه مطلب