دستاوردهای دولت احمدی نژاد:
(۴۳)گازرسانی به ۴۰۰ شهر،۱۲هزار روستا و۴۸ هزار واحد صنعتی

از مجموع شهرها، روستاها و واحدهای صنعتی برخوردار از نعمت گاز در کشور، ۴۰ درصد از شهرها، ۸۵ درصد از روستاها و ۸۴ درصد از واحدهای صنعتی کشور در ۸ سال اخیر و با همت دولت مهر و عدالت از امکان استفاده از گاز برخوردار شده اند.

ادامه مطلب