پیامبر عینیت قرآن است

وجود پیامبر عزیز اسلام به عنوان انسان کامل می‌تواند راهنمای انسان باشد پیامبر و قرآن عین هم هستند، پیامبر تجسم قرآن و جاری قرآن در زندگی انسان است. خداوند ویژگی‌هایی که برای قرآن عنوان می‌کند، برای پیامبر نیز عنوان می‌کند.

ادامه مطلب