امروز جهان نیازمند عدالت است

دکتر محمود احمدی نژاد: امروز جهان نیازمند عدالت است، نیازمند مقاومت با ظلم و بی‌عدالتی است. امروز جهان نیازمند گسترده شدن سایه برابری است. امروز ما نیازمند وحدت هستیم اما باید حول چه چیزی وحدت کنیم. محور وحدت ما باید قرآن باشد اما در  کنار آن ما نیازمند عینیت قرآن هستیم. ما نیازمند انسان کامل هستیم چرا که قرآن بدون انسان کامل و برداشت و تفسیر از آن به اختلاف می‌رسد همانگونه که ۱۴۰۰ سال اختلاف وجود داشته است. قرآن و انسان کامل هر دو یکی هستند. امام و انسان کامل عینیت قرآن است. با بیان خود قرآن را عینیت...

ادامه مطلب