برچسب: ahmadibejad

امام (ره) آمد مردم را به حقیقت خودشان متوجه کرد

امام (ره) آمد مردم را به حقیقت خودشان متوجه کرد. افق بالاتر را نشان داد. نگاهها بالا آمده و اراده ها عوض شد. اراده های جدیدی شکل گرفت و به محض تحول خواست یک ملت، آن طرف هم عوض شد. شرایط ملت عوض شد.حالا عده ای- همان موقع هم – قلم فرسایی می کردند و می کنند که بله انقلاب ناقص به دنیا آمد، شرایط آماده نبود، هنوز انقلاب سازوکارهایش و نیروهایش را آماده نکرده بود که بتواند درست اجراشود و… ولی غافلند که تحولات بیرونی تابع تحولات درونی است. درون افراد هرچه سریعتر تغییر کند، تحولات بیرونی هم سریعتر با آن هماهنگ می شود.

ادامه مطلب

نوشته‌های تازه

پیام های مخاطبین